Момчил Неков: Всички деца трябва да имат достъп до здравеопазване, образование и грижи
„В рамките на ЕС всяко едно на четири деца е в риск от бедност и социално изключване. По инициатива на Партията на европейските социалисти през 2015 г. Европейският парламент одобри създаването на Европейска детска гаранция, която да предостави на всяко дете достъп до здравеопазване, образование, детска грижа, приемливо жилище и подходящ хранителен режим. Равният достъп до тези права е от ключово значение за превенцията на бедността и социалното изключване. В тази връзка, основните предизвикателства са свързани с намаляване на преждевременното напускане на училище, осигуряване на равен достъп на уязвими групи, включително и на уязвими етнически групи и децата с увреждания, до качествено образование в общообразователна среда.“, каза при откриването на конференцията евродепутатът Неков. По време на събитието експертите от Сдружение „Еквилибриум“ споделиха и демонстрираха добри практики в управлението на социални услуги за деца и работата с деца със специфични потребности. Сдружение „Еквилибриум“ управлява социални услуги в Русе и Бяла: къщи от семеен тип, включително и за бебета, деца и младежи с тежки увреждания, както и за деца, изведени от социалните домове. Организацията управлява и консултативни социални услуги, които помагат на деца с увреждания, проблемно поведение, приемни деца, осиновители и осиновени, деца и семейства, живеещи в крайна бедност и изолация или в криза.